พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2561 กระทรวง ICT
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทางจริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาเกี่ยวกับการจัดซือจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
โปรแกรมช่วยคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯสายผู้บริหาร พ.ศ.2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
สรุปแนวทางการเช่ารถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง การจ่ายประกันสังคมพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเปิดเผยประวัติการรักษา รพ เชียงรายประชานุเคราะห์
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสรุปสาระสำคัญ "คำสั่ง คสช." ปฏิรูปงานบุคคลท้องถิ่น
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย