แสดง # 
ชื่อ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2561 กระทรวง ICT
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทางจริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาเกี่ยวกับการจัดซือจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
โปรแกรมช่วยคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯสายผู้บริหาร พ.ศ.2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
สรุปแนวทางการเช่ารถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง การจ่ายประกันสังคมพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเปิดเผยประวัติการรักษา รพ เชียงรายประชานุเคราะห์
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560