พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

สิทธิวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น : download 15


แบบฟอร์ม: ลาพักผ่อน

แบบฟอร์ม: ลากิจส่วนตัว/ลาป่วย

แบบฟอร์ม: ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์ม: ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีอัจย์

แบบฟอร์ม: ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

แบบฟอร์ม: ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย

แบบฟอร์ม: ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

แบบฟอร์ม: ลาติดตามคู่สมรส

แบบฟอร์ม: ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบฟอร์ม: ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ


 แบบฟอร์มการลา สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น