vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

bg menu IT boonrueng


1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร
2. ระบการดำเนินการกับเป้าหมายบการรายงานผล และเปรียบเทียบผล
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้


Information system
- ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
- ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)
- ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท.
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
- ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)
- ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
- ระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (OCSS) pdf logo
KM
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
และ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Asseseement : ITA)


 

- ผลการประเมิน LPA ปี 2559
- ผลการประเมิน LPA ปี 2560
- ผลการประเมิน LPA ปี 2561
- ผลการประเมิน LPA ปี 2562
- ผลการประเมิน ITA ปี 2560
- ผลการประเมิน ITA ปี 2561
- ผลการประเมิน ITA ปี 2562

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ)


2
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 2 ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา)


3
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 3 ด้านบริหารการเงินการคลัง)


4
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ)


5
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 5 ด้านธรรมมาภิบาล)

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1 ด้านบริหารจัดการ

2ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

3 ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง

4  ด้านการบริหารสาธารณะ

5ด้านธรรมมาภิบาล

เพิ่มเติม ด้าน นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรปITA60

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมอบหมายให้ สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ได้ส่งสรุปผลการประเมินฯ เทศบาลตำบลบุญเรือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้รับคะแนน 94.50 อยู่ในระดับ สูงมาก  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้