พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 18 เมษายน 2562
พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 15 มีนาคม 2562
หนังสือซักซ้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1289 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 13 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/056315 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 25 มกราคม 2562
การมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 25 มกราคม 2562
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล 25 มกราคม 2562
ซักซ้อมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขตของ อปท. ที่ มท 0804.3 ว0315 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2561
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 22 ตุลาคม 2561
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 03 ตุลาคม 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 26 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 26 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 13 กันยายน 2561
ตอบข้อหารือ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด 12 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 สิงหาคม 2561
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
หนังสือตอบข้อหารือ การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 03 พฤษภาคม 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 25 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 28 มีนาคม 2561