natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
egp committee
information banner 180

 

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
หนังสือตอบข้อหารือ การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 03 พฤษภาคม 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 25 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 28 มีนาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 28 มีนาคม 2561
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี 2561 20 มีนาคม 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 31 มกราคม 2561
รวมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01 ธันวาคม 2560
การอนุมัติไปราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24 พฤศจิกายน 2560
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 ตุลาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 18 ตุลาคม 2560
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดหาอาหารฯ ตามระเบียบฝึกอบรมฯ ไม่ถือเป็น การซื้อจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 12 ตุลาคม 2560
หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 10 ตุลาคม 2560
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 05 ตุลาคม 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 27 กันยายน 2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 21 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎกระทรวง 9 ฉบับ 28 สิงหาคม 2560
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 16 สิงหาคม 2560
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 กรกฎาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2547 แก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2554 19 กรกฎาคม 2560
ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉ.3 พ.ศ.2548) 17 กรกฎาคม 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04 กรกฎาคม 2560
รวมหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 23 มิถุนายน 2560