พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

สำนักงบประมาณ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น
1. ค่าตอบแทน 
       ค่าเช่าบ้าน
2. ค่าใช้สอย
       ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
       ค่าเช่าอาคารและที่ดิน
       ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
       ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
       ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
       เป็นต้น


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค