ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง

Arrow up
Arrow down
natioinal league1 banner

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner

2 1437333317
vdo buntom
master ict banner
recycle banner
BB
BB1
BB2
sss
ITA banner

anti corruption plan banner
sidebar download

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

สำนักงบประมาณ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น
1. ค่าตอบแทน 
       ค่าเช่าบ้าน
2. ค่าใช้สอย
       ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
       ค่าเช่าอาคารและที่ดิน
       ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
       ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
       ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
       เป็นต้น