พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

วันที่ 28 กันยายน 2561 - กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ มท 0808.2/ว5547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณ์และวิธีปฏิบัติในการจัดงานประเภทต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ