พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng2

การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล (หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0495 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)