ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง

Arrow up
Arrow down
natioinal league1 banner

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner

2 1437333317
vdo buntom
master ict banner
recycle banner
BB
BB1
BB2
sss
ITA banner

anti corruption plan banner
sidebar download

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ