natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
egp committee
information banner 180

 

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

การพิจารณา ว่าเป็น วัสดุ แบ่งการพิจารณา 3 ประเภท คือ ประเภทวัสดุคงทน (หากชำรุดไม่สามารถซ่อมได้) ประเภทวัสดุสิืนเปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

การพิจารณา ว่าเป็น ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน หากชำรุดสามารถซ่อมได้