พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

สารบัญ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุญเรือง

MAPchiangkhong

ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขต

          เทศบาลตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,150 ไร่ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1020 เทิง-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  และ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     เป็นพื้นที่ราบ ติดภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้เป็นเขตป่าถาวร ตามแนวถนนด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ฟุต

ฤดูฝน          ช่วงเดือน กรกฎาคม   - เดือน ตุลาคม 
ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม 
ฤดูร้อน ช่วง เดือน กุมภาพันธ์  - เดือน มิถุนายน 

 

MAPboonrueng

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุญเรือง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุพงศ์ ช่างประดิษฐ์
2.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน  นายประเสริฐ แก้วตา
3.บ้านซาววา หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน  นายมิ่ง ศรีอ่อน
4.บ้านหก หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำนวย อินทองคำ
5.บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน  นายคนอง จันทิมา
6.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน  นางบุญรอด ต๊ะยาย
7.บ้านป่าเคาะ หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน  นายทวีรัตน์ พรมงาม
8.บ้านต้นปล้องใต้ หมู่ที่ 8 กำนันตำบลบุญเรือง  นายบุญผาย เนตรธิยา
9.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน  นายขจร ปินตาวนา
10.บ้านภูแกง หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรัตน์ สมรูป

จำนวนประชากร 

*ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 6,241 คน แยกเป็น ชาย 3,087 คน หญิง 3,154 คน จำนวนครัวเรือน 2,538 ครัวเรือน

ตารางประชากรเมย59

หากต้องการทราบข้อมูลปัจจุบันให้คลิ๊กตามลิงค์นี้ :  รายงานสถิติประชากรและบ้าน ของเทศบาลตำบลบุญเรือง ณ ปัจจุบัน