tax bannernatioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
co bottom

bn hotline

แบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บุญเรือง
QR code OCSS
สแกน QR Code


คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
สำหรับประชาชน

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน 

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้่อเพิลงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2563

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของเทศบาตำบลบุญเรือง

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2563

ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังและระยะเวลา
การปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

master ict banner

tourish
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทต.บุญเรือง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ประวัติความเป็นมาตำบลบุญเรือง
StoryBoonruang

ประวัติความเป็นมาเทศบาล
14075010 1109052059187722 1200558196 o


เทศบาลตำบลบุญเรือง  เดิม  ในปี พ.ศ. 2536  มีการจัดเขตการพัฒนาเป็น 2 เขตด้วยกันคือ

1.เขตสุขาภิบาลตำบลบุญเรือง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบุญเรือง) ประกอบด้วยบ้านหมู่ 1 – 10
2.เขตสภาตำบลบุญเรือง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉ.326)ประกอบด้วยหมู่ 1 ,4,5,6,8,10 บางส่วน  รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านบุญเรืองเหนือ
หมู่ที่ 2   บ้านบุญเรืองใต้
หมู่ที่ 3   บ้านซาววา
หมู่ที่ 4   บ้านหก
หมู่ที่ 5   บ้านต้นปล้อง
หมู่ที่ 6   บ้านแดนเมือง
หมู่ที่ 7   บ้านป่าเคาะ (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 4)
หมู่ที่ 8   บ้านต้นปล้องใต้  (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 5)
หมู่ที่ 9   บ้านบุญเรืองใต้    (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 2)
หมู่ที่ 10 บ้านภูแกง (แยกมาจากบ้านหมู่ 1)

 เทศบาลตำบลบุญเรือง  ในปัจจุบัน (พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน)

               เทศบาลตำบลบุญเรือง ในปัจจุบัน  ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้ยุบรวมสภาตำบลบุญเรือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 75 ง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และได้รับการปรับขนาดจากเทศบาลขนาดเล็ก และเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544

 

ทำเนียบ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  มีดังนี้

1. นายธีรยุทธ สุวรรณพานิชย์
2. นายเสถียร สายสูง
3. นายวิทยา อุ่นคำ
4. ดต.ชำนาญ ชัยภิวงค์
5. นายวิทยา อุ่นคำ
6. นายเสถียร สายสูง
7. นายวิทยา อุ่นคำ 

ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแนห่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง

25 พฤษภาคม 2542 ถึง 12 กรกฏคม 2542
12 กรกฎาคม 2542 ถึง 11 กันยายน 2543
13 กันยายน 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2544
16 พฤศจิกายน 2544 ถึง 19 มกราคม 2547
  3 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 12 ตุลาคม 2548
19 พฤศจิกายน 2548 ถึง 18 พฤศจิกายน 2552
27 ธันวาคม 2552 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

* คลิ๊กดูรายละเอียดรายนามคณะผู้บริหารเทศบาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 ทำเนียบ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายสมนึก ธรรมวงค์
2. นายธีรยุทธ สุวรรณพานิชย์
3. นายอนุชาติ กันทา
4. นายโสธน จันต๊ะอิน
5. นายพิชัย อขระไฮ
6. นายสว่าง ดีอาจ
7. นายเล็ก มโนวิเชียร
8. นายนิรันดร์ ธรรมวงค์

ดำรงตำแหน่ง 12 กรกฏาคม 2542 ถึง 6 ตุลาคม 2543
ดำรงตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2544
ดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2543 ถึง 19 มกราคม 2547
ดำรงตำแนห่ง   3 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 12 มีนาคม 2547
ดำรงตำแหน่ง 30 ธันวาคม 2548 ถึง 27 มีนาคม 2551
ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2551 ถึง 18 กรกฎาคม 2552
ดำรงตำแหน่ง   1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง  27 ธันวาคม 2556
ดำรงตำแหน่ง 18 มีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

* ดาวน์โหลดข้อมูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง โดยละเอียดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบ ปลัดเทศบาลตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายองอาจ ม่วงโกศัย
2. นายราชัน สมัครไทย
3. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร
4. นายจักรพันธ์ วงศ์วัฒนา
5. สอ.พงษ์พจน์ เพียรศิลป์
6. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร
7. นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์
8. นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
ดำรงตำแหน่ง 
ดำรงตำแหน่ง  - 10 พฤศจิกายน 2546
ดำรงตำแหน่ง  - 16 สิงหาคม 2549
ดำรงตำแนห่ง  - 16 ธันวาคม 2551
ดำรงตำแหน่ง  2 มีนาคม 2552 - 10 มิถุนายน 2553
ดำรงตำแหน่ง 10 มิถุนายน 2553 - 15 ตุลาคม 2555
ดำรงตำแหน่ง 15 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2560
ดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

 ทำเนียบ กำนันตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายแสน คำครุฑ
2. นายแสนปา เรืองวิลัย
3. นายศิริ เรืองวิลัย
4. นายยศ ทะชัย
5. นายนันชัย ทารักษ์
6. นายอ้าย ใจคิด
7. นายขัน พรมวิหาร
8. นายเลิศ เทพสาร
9. นายปวน จินะแก้ว
10.นายแก้ว จินะแก้ว
11. นายหมวก ศรีวิชัย
12. นายบุญมา ไชยมะงั่ว
13. นายมานิตย์ ทนงหาญ
14. นายบุญผาย เนตรธิยา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2374-2394
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2394-2414
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2414-2431
ดำรงตำแนห่ง พ.ศ.2431-2449
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2449-2466
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2466-2483
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2483-2503
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2503-2504
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2504-2511
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2511-2515
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2515-2524
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2524-2541
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541-2557
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน


* ข้อมูลยังมีต่อ .... (อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล/แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน)