anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /2563 19 ตุลาคม 2563
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 06 ตุลาคม 2563
กองช่าง สำรวจพื้นที่่เพื่อเก็บข้อมูลประมาณงานออกแบบ 28 กันยายน 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 14 กันยายน 2563
ซ้อมแผนป้องกันฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุญเรืองทั้ง 2 แห่ง 02 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสุขาภิบาลอาหาร 63 02 กันยายน 2563
อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 01 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 31 สิงหาคม 2563
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 27 สิงหาคม 2563
ร่วมปลูกต้นไม้ ณ หนองขวาง บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 11 สิงหาคม 2563
แก้ไขและซ่อมแซมระบบประปาตลาดสด 05 สิงหาคม 2563
เก็บ ตัวอย่าง อาหาร ส่งตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด 04 สิงหาคม 2563
ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาล 04 สิงหาคม 2563
โรคหูดับ ข้อมูลปรากฏด้านบน จากบริษัทซีพี เบทาโกร 31 กรกฎาคม 2563
ควบคุมโรคร่วม รพสต.อสม.ทต 29 กรกฎาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กรกฎาคม 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 17 กรกฎาคม 2563
ตัดต้นไม้ ร.ร.ผู้สูงอายุ ต.บุญเรือง 3 วัน 14-15-16 17 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการแผน 17 กรกฎาคม 2563
พ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิด 2019 03 กรกฎาคม 2563
โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 30 มิถุนายน 2563
ประชุมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 29 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาเชื้อโคลฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 29 มิถุนายน 2563
กวดขันวินัยจราจร สวมหมวกกันน๊อค 100%โครงการสวมหมวกนิรภัยทั้งอำเภอเพื่อเธอชาวเชียงของปลอดภัย 29 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 24 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 18 มิถุนายน 2563
ปลูกป่า บริเวณหนองบัว หมู่ 1 ,10 18 มิถุนายน 2563
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2562 17 มิถุนายน 2563
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 17 มิถุนายน 2563
พ่นหมอกควัน 16 มิถุนายน 2563
โครงสร้างพื้นฐาน เทศบัญญัติ ปี 63 12 มิถุนายน 2563
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 09 มิถุนายน 2563
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 08 มิถุนายน 2563
รณรงค์ไข้เลือดออก 2563 05 มิถุนายน 2563
มอบเกียรติบัตรให้พนักงานเทศบาล ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 01 มิถุนายน 2563
มอบเกียรติบัตรให้พนักงานเทศบาล ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 01 มิถุนายน 2563
ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลบุญเรือง 27 พฤษภาคม 2563
ตรวจเยี่ยมผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ราย ซึ่งกักตัว 26 พฤษภาคม 2563
แจกเวชภัณฑ์การแพทย์ฯ ให้ ปชช.ใช้ต้านภัยโควิด-19 26 พฤษภาคม 2563
จุดคัดกรองโรคโควิด -19 ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 พฤษภาคม 2563
ประชุม อปพร. 21 พฤษภาคม 2563
kick off "เมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่" 15 พฤษภาคม 2563
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไข้เลือดออก 13 พฤษภาคม 2563
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 01 พฤษภาคม 2563
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 01 พฤษภาคม 2563
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 2563 29 เมษายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 24 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธุ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่องโรคโคโรนา -19 23 เมษายน 2563
สำรวจและวางแผนสถานการณ์ภัยแล้งตำบลบุญเรือง 22 เมษายน 2563
ประชุมหารือแนวทางบูรณาการช้วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 21 เมษายน 2563