vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล 17 มิถุนายน 2565
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น 05 มกราคม 2565
5 ธันวาคม 2564 08 ธันวาคม 2564
วันที่6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง 08 ธันวาคม 2564
กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564
กองช่างออกสำรวจพื้นที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง 19 พฤศจิกายน 2564
แจกถุงยังชีพ ม.7 ม.4 08 พฤศจิกายน 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 14 กันยายน 2564
จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลบุญเรือง 08 กันยายน 2564
มอบถุงยังชีพผู้พิการตาบอด 31 สิงหาคม 2564
มอบอาหารน้ำดื่มแก่ผู้กักตัว(โควิด-19) 18 สิงหาคม 2564
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564 12 สิงหาคม 2564
มอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 14 กรกฎาคม 2564
การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง 18 มิถุนายน 2564
ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2 14 มิถุนายน 2564
เปิดทางน้ำลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3 07 มิถุนายน 2564
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 07 มิถุนายน 2564
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม 07 มิถุนายน 2564
ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์ 05 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04 มิถุนายน 2564
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 02 มิถุนายน 2564
ประชุมรับมอบนโยบาลของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล 31 พ.ค.2564 01 มิถุนายน 2564
อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 01 มิถุนายน 2564
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 12 พฤษภาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก 07 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป 30 เมษายน 2564
กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง 28 เมษายน 2564
เลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564 29 มีนาคม 2564
รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง 25 มีนาคม 2564
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลบุญเรือง 24 มีนาคม 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 24 มีนาคม 2564
การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2564 10 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมสุชภาพกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยสนามเด็กสร้างปัญาในเด็กปฐมวัย 09 มีนาคม 2564
หลักสูตรการทำหน้ากากผ้าและทำสายคล้องแมส 04 มีนาคม 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ 11 มกราคม 2564
ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล. และ ลานตากผลผลิตทางเกษตร 22 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16 ธันวาคม 2563
ร่วม ตรวจติดตามประเมินและสำรวจลูกน้ำยุงลาย 01 ธันวาคม 2563
เตรียมป้ายกระดานเลือกตั้ง 01 ธันวาคม 2563
ตรวจเยี่ยม.ศพด.บุญเรืองเหนือ.เพื่อเฝ้าระวังป้องโรค มือ เท้า.ปาก เบื้องต้น 30 พฤศจิกายน 2563
พ่นหมอกควัน ม.1 23 พฤศจิกายน 2563
สำรวจโรงกลั่นสุราชุมชน 16 พฤศจิกายน 2563
ดับเพลิงบ่อขยะ ม.3 10 พฤศจิกายน 2563
ตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 04 พฤศจิกายน 2563
การประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะในชุมชน 03 พฤศจิกายน 2563
การประชุม การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุญเรือง 30 ตุลาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 22 ตุลาคม 2563