- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชาคมหมู่บ้าน 27 พฤศจิกายน 2561
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561
เยี่ยมและติดตามอาการ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 ตุลาคม 2561
พัฒนาจุดรับน้ำ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 18 ตุลาคม 2561
สำรวจพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 18 ตุลาคม 2561
ประชาคมระดับตำบล 17 ตุลาคม 2561
กลบดินหัวสะพานร่องเมา ม.1,ม.10 26 กันยายน 2561
อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 20 กันยายน 2561
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 กันยายน 2561
อบรม ต.ป่าสัก 29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 03 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 01 สิงหาคม 2561
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ" 26 กรกฎาคม 2561
โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพ 18 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 13 กรกฎาคม 2561
การประชุมประชาคมระดับตำบล 29 มิถุนายน 2561
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมใจรักษ์สุข 28 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
พ่นหมอกควัน 25 มิถุนายน 2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 18 พฤษภาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 04 พฤษภาคม 2561
มหกรรมของกิ๋นลำตำบลบุญเรือง 25 เมษายน 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจรภายในสำนักงาน 25 เมษายน 2561
วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 24 เมษายน 2561
กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2561 13 เมษายน 2561
โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 11 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 23 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ & โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 17 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 13 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 07 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 06 ธันวาคม 2560
การเตรียมการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 04 ธันวาคม 2560
โครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกกันน๊อค ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ กองทุน สปสช.ตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 17 พฤศจิกายน 2560
วันปิยมหาราช ปี พ.ศ.2560 23 ตุลาคม 2560
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 23 ตุลาคม 2560
ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09 ตุลาคม 2560
การประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 03 ตุลาคม 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 02 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายแหลม นาระถี ลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง 30 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน 26 กันยายน 2560
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด และพบปะประชาชนอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2560
อบรมพนักงานให้ความรู้เรื่องความผิดทางละเมิดฯ และ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 20 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญเรือง 15 กันยายน 2560
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ให้แก่ นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน 13 กันยายน 2560