พิมพ์
ฮิต: 826

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  เพื่อลดความแออัดตามมาตราการป้องกัน Covid 19  โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย กปน.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1  และ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย กปน.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2

c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 1c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 3c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 5c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 8c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 9c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 14c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 15c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 21c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 20c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 19c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 18c78526001234dbdeda09e33a27e50a41b 4620693218520524926 ๒๑๐๔๒๙ 17เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 17เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 16เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 18เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 19เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 20เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 21เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 22เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 23เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 24เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 25