พิมพ์
ฮิต: 395

กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น , ด้านความซื่อสัตย์และบริการประชาชนดีเด่น และด้านผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
S 131940366 640x480S 131940367 640x480S 131940368 640x480S 131940369 640x480S 131940370 640x480S 131940371 640x480S 131940372 640x480S 131940373 640x480S 131940374 640x480