พิมพ์
ฮิต: 6100

เทศบาลตำบลบุญเรือง จัดกิจกรรม Cleaning Day สถานที่สาธารณะ ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง ตามนโยบายเชียงของเมืองสะอาด เมือวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกอง ในสังกัดเทศบาลตำบลบุญเรือง1485950110353
1485950111856
1485950113269
1485950114798

1485950117527
1485950123678
1485950125185
1485950128352
1485950131519
1485950133223
1485950137696
1485950146291