พิมพ์
ฮิต: 1549

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด จัดประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎร ให้แก่นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย นายอนันต์่ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบ้ติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  และในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญเรือง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับว่ามีความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากผู้ทีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรม

21875687 1489666077792983 887829090 o
21886522 1489665764459681 1714841722 o21886674 1489665947792996 866470007 o21886838 1489665991126325 907981079 o21908642 1489666041126320 1357197552 o21908920 1489665814459676 302819750 o