พิมพ์
ฮิต: 2770

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมทั้งส้ิน 200 คน เป็นนักเรียนทุกระดับชั้นจากโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  สำหรับวิทยากร ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง และ สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ

23848060 1960590467289426 1534762583 o24140124 1553525518073705 588848721 o24201113 1553525851407005 2084531924 o24169751 1553525448073712 1090117335 o24167368 1553525761407014 367404595 o24201458 1553525778073679 1128264082 o24208953 1553525504740373 1440795052 o24197149 1553525364740387 1418457553 o24201061 1553525468073710 516072515 o24197438 1553525724740351 1935629151 o24167135 1553525398073717 1639056600 o24201256 1553525554740368 343171006 o24167335 1553525658073691 27560771 o24167565 1553525741407016 1445453732 o24201344 1553525608073696 958451651 o24167317 1553525828073674 968941566 o24201387 1553525368073720 676400122 o