พิมพ์
ฮิต: 2718

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐ โดยการพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่มได้เข้ามาทำการค้าขายด้วยนั้น  เทศบาลตำบลบุญเรือง จึงกำหนดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” ขึ้น ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง ซึ่งในงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุุกภาคส่วนในตำบลบุญเรือง อาทิ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสาฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตลาดสด ให้มีความพร้อมในการเป็นพื้นที่ให้บริการ ตามโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

24825942 1563095113783412 823010010 o
24819129 1563095103783413 1817042673 o24826146 1563095220450068 165328448 o24826224 1563095073783416 411304524 o24879067 1563094900450100 1219410695 o24879202 1563095063783417 36717685 o24879415 1563095183783405 712147533 o24882852 1563095283783395 1583953664 o24956707 1563095090450081 1994109171 o