vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

ฮิต: 2526

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจ  ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

ในส่วนเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

          1.ทำบุญเลี้ยงพระ , ไหว้พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง
          2.ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/อ่านสาร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานเทศบาลตลอดประชาชนโดยทั่วไป รับทราบ
          3.เล่าประวัติความเป็นมาของการกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  ฉายวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลบุญเรือง และ รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
          4.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
          5.มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี
         6.จัดนิทรรศการ หรือฉายวีดีทัศน์ ผลงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ในรอบปีที่ผ่านมา

กิจรรมช่วงเช้า

30825196 2149845691697235 1573218098 o
30825218 2149845775030560 2069805598 o30849215 2149845705030567 1939012781 o30849255 2149845735030564 628303803 o30849489 2149845785030559 310926998 o30850222 2149845771697227 1682932396 o30825241 2149845845030553 1192779365 o30825010 2149845828363888 75612308 o30849383 2149845848363886 1383439154 o30972847 2149845708363900 1309501827 o30849420 2149845745030563 1526766830 o30912294 2149564685058669 1274669413 o30849093 2149564591725345 1378575375 o31241931 1706667259426196 2547501452952076288 n31206624 1750925354969227 2994426107572256768 n
30826147 2149846695030468 628561111 o30849220 2149846601697144 1985032699 o

กิจกรรมช่วงบ่าย

30772326 2149850811696723 1745864308 o30772552 2149850871696717 244793688 o30825637 2149850891696715 74977920 o30849235 2149850828363388 694089996 o30917373 2149850848363386 1232868661 o31183936 2149850885030049 36090473 o31246431 2149850918363379 1880957097 o

 

egp feed