พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 224

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ  ได้เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมคณะ  ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ผุ้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลภิเษก  เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย  ผู้แทนหอการค้าอำเภอเชียงของ กำนันตำบลบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ตัวแทนภาคประชาชน ประชาสังคม  รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ี่อำเภอเชียงของ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอเชียงของ ดาว 7 แฉก  "บุญเรือง ศูนย์กลางด้านการศึกษา"

8115381152811558115681157