พิมพ์
ฮิต: 24273

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
และ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Asseseement : ITA)


 

- ผลการประเมิน LPA ปี 2559
- ผลการประเมิน LPA ปี 2560
- ผลการประเมิน LPA ปี 2561
- ผลการประเมิน LPA ปี 2562
- ผลการประเมิน ITA ปี 2560
- ผลการประเมิน ITA ปี 2561
- ผลการประเมิน ITA ปี 2562