พิมพ์
ฮิต: 28378

bg menu IT boonrueng


1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร
2. ระบการดำเนินการกับเป้าหมายบการรายงานผล และเปรียบเทียบผล
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้


Information system
- ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
- ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)
- ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท.
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
- ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)
- ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
- ระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (OCSS) pdf logo
KM