พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 543

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน "ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  กับการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 9.00 -09.30 น. นายอนัต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง ผู้เปิดพิธีโครงการดังกล่าว และบรรยายพิเศษ  เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เวลา 09.30-11.30 น.ได้เชิญวิทยากร โดย พระมหาวีระพงษ์  กตธัมโม บรรยายธรรม เรื่อง หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อขจัดความขัดแย้ง16609 Copy16607 Copy16610 Copy16612 Copy16605 Copy16603 Copy16600 Copy16602 Copy16599 Copy16597 Copy16588 Copy16589 Copy16590 Copy16585 Copy16591 Copy16574 Copy16575 Copy16576 Copy16577 Copy