พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 516

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอำเภอเชียงของ ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเชียงของ ได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพและการสร้างการรับรู้ให้กับคนชุมชน และเสริมแรง ให้เกิดความภาคภูมิให้แก่เครือข่ายสุขภาพในชุมชน โดยมีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ภาคีเรือข่ายสุขภาพ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ปลาบึกเจ็ดสี เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ   มหกรรม "พลังคน  พชอ.เชียงของ" โดยมีเทศบาลตำบลบุญเรืองเข้าร่วมจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะ โดยได้นำนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปขยะ มาเชื่อมโยงวิถีสุขภาพ จากแนวคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญเรือง ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุญเรือง
S 5750799 CopyS 5750797 CopyS 5750796 CopyS 5750795 CopyS 2392084 CopyS 2392080 CopyS 2375691 Copy44382 Copy44426 CopyS 2375718 Copy