vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

ฮิต: 4019

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน รวมถึงผู้ปกครองฯ ให้เกี่ยรติเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งให้โอวาท และกำลังใจ แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

20160926 100131 resized 1 320x20020160926 100035 resized 1 320x20020160926 092355 resized 320x20020160926 093740 resized 1 320x20020160926 094011 resized 320x20020160926 093849 resized 320x20020160926 094204 resized 320x20020160926 094415 resized 1 320x20020160926 094507 resized 1 320x20020160926 094334 resized 2 320x20020160926 094624 resized 1 320x20014432998 1180889705306131 3400637201241596069 n 320x20014470424 1180889658639469 6622834356670926622 n 320x20014479687 1180889738639461 739873657322628570 n 320x20014457338 1180889788639456 527069543734708553 n 320x20014456795 1136864136406514 967539020 o 320x20014424158 1136864149739846 2122849154 o 320x20014438849 1136864183073176 1870083069 o 320x20020160926 095550 resized 1 320x20020160926 090742 resized 320x200

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
14454513 1180845005310601 434115935 n 320x20014483669 1180844981977270 4626048 n 320x20014454603 1180844971977271 654678387 n 320x20014470958 1180845048643930 1772633649 n 320x20014459088 1180844905310611 33526485 n 320x20014469242 1180844991977269 1386464713 n 320x20014501878 1180844891977279 949505988 n 320x20014508740 1180844958643939 1553266503 n 320x200

egp feed