พิมพ์
ฮิต: 3156


การร่วมประชุมคมเพื่อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้านภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์

- ร่วมการประชาคมหมุ่บ้าน หมู่ ๒  โครงการซ่อมแซมฝารางท่อระบายน้ำ 

- การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2564

- ร่วมตรวจติดตามประเมินและสำรวจลูกน้ำยุงลาย กับ รพสต. และอสม. ม.1

- โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์