vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

ฮิต: 4402

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ฝึกอบรมการทำขนมไทย) จากการที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุญเรือง มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักค่อนข้างมาก กอร์ปกับในปัจจุบัน การทำอาชีพเสริมหลังจากทำการเกษตร เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการทำขนมไทยขายสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ เนื่องจากขนมไทยต่างเป็นที่นิยมรับประทานของคนทุกเพศทุกวัย  ในการนี้เทศบาลตำบลบุญเรืองจึงได้จัดฝึกอบรมการทำขนมไทย ให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการทำขนมไทย และได้ฝึกปฏิบัติจริง  การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อไป และสามารถหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพแบบยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน

อบรมขนมไทย 190904 0002 640x480อบรมขนมไทย 190904 0004 640x480อบรมขนมไทย 190904 0005 640x480อบรมขนมไทย 190904 0001 640x480อบรมขนมไทย 190904 0007 640x480อบรมขนมไทย 190904 0009 640x480อบรมขนมไทย 190904 0010 640x480อบรมขนมไทย 190904 0011 640x480อบรมขนมไทย 190904 0013 640x480อบรมขนมไทย 190904 0014 640x480อบรมขนมไทย 190904 0015 640x480

egp feed