vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

วันเผยแพร่ ฮิต: 424

ภาพกิจกรรมและผลงานทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล วันในที่ 25 มิถุนายน 2564
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

วันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายวราวุฒิ  ไชยวงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง และนายกำจัด  เนตรธิยา…
5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมคณะผู้บริหาร สท. กำนัน…
วันที่6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง

วันที่6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง

เมื่อวันที่ 6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง นำโดยท่านปลัดอำเภอเชียงของ, ท่านสส.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน, ท่านสจ.วราวุฒิ ไชยวงค์ สอบจ.เชียงราย ,ท่านกำนันตำบลบุญเรือง, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล,ผอ.รพ.สต.บุญเรือง,ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล,ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน,ประธาน…
กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล…
ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง

ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง

งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบุญเรืองได้ออกสำรวจ ป้ายและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ 2565
แจกถุงยังชีพ ม.7 ม.4

แจกถุงยังชีพ ม.7 ม.4

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลบุญเรืองตอลดถึง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ม.7 ร่วมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวจากสถานะการณ์โรคโควิด-19 บ้านป่าเคาะหมู่ที่…
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564” โดยมีท่านนายกเสถียร สายสูง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าว…
จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลบุญเรือง

จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลบุญเรือง

เทศบาลตำบลบุญเรืองได้จัดชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังหน้าตลาดสด เทศบาศบาลบุญเรือง ตั้งจุดคัดกรอง covid-19 ยึดหลักมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
มอบถุงยังชีพผู้พิการตาบอด

มอบถุงยังชีพผู้พิการตาบอด

  นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายสุทัศน์ มูลชนะ ที่ปรึกษา และนางสาวอุรารักษ์ ลำเปิงมี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ไปเยี่ยม นางแก้ว กันทะเนตร (ผู้พิการตาบอด)…
มอบอาหารน้ำดื่มแก่ผู้กักตัว(โควิด-19)

มอบอาหารน้ำดื่มแก่ผู้กักตัว(โควิด-19)

การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานกักกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีพร้อมกับ นายสุทัศน์ มูลชนะ ที่ปรึกษา…
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564

วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564

นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรึตำบลบุญเรือง นำคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…
มอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

มอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

กองสาธารณสุข,คณะผู้บริหารเทศบาล และรพ.สต.มอบอุปกรณ์การแพทย์ฯ, เวชภัณฑ์ที่(ไม่ใช่ยา) ป้ายประชาสัมพันธ์,เกลือเสริมไอโอดีน ฯลฯสถานศึกษา,ศูนย์ฯ เด็ก ทุกแห่ ด้านความพร้อม ศักยภาพพื้นที่ องค์กร ของตำบลบุญเรือง
การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง ซึ่งมี นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สจ.) กำนันตำบลบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10…
ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2

ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2

ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2
เปิดทางน้ำลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดทางน้ำลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมคณะ และฝ่ายป้องกันสาธารณะภัย ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ม.1 ให้มาช่วยเปิดทางน้ำ ที่ลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3

ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3

ผู้บริหาร สท. เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

ประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดเทอม
ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์

ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์

ผอ.กองสาธารณสุข ร่วม อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์ (ตลาดปลอดโรค สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าตลาด)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ตามกำหนดฉีด 28 พค.ที่ผ่านมา ตามตารางนัดหมายให้ฉีดวัคซีนวันที่ 4 มิย. นั้น ทาง รพร.ชข.อาจเลื่อนมาฉีดวันพุธที่ 2 มิย. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง(จน.โควตา…
ประชุมรับมอบนโยบาลของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล  31 พ.ค.2564

ประชุมรับมอบนโยบาลของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล 31 พ.ค.2564

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 นายเสถียร สายสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง  ร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อพบปะและมอบนโยบายการบริหารเทศบาล  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง
อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์  ที่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง  นายเสถียร สายสูง  นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง…
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลบาลตำบลบุญเรือง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก

ไหว้สักการะศาลเจ้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง และการประชุมสภาเทศบาล แนะนำตัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองชุดใหม่
กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป

กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป

กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น , ด้านความซื่อสัตย์และบริการประชาชนดีเด่น และด้านผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ…
กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง

กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง

กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง หลังครบกำหนดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ศบค.
เลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564

เลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564

27 มีนาคม 2564 ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งฯ