พิมพ์
ฮิต: 1205

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ๒. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน ๔. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่ายS 25395206 CopyS 25395208 CopyS 25395213 CopyS 25395214 CopyS 25395210 CopyS 25395209 CopyS 25395211 CopyS 25395212 Copy