พิมพ์
ฮิต: 676

b2

การประชุมสภาตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายสเถียรสายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขั้นรับหลักการ