พิมพ์
ฮิต: 614

วันที่ 27 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองตามที่ นายกเทศมนตรีตำบล
บุญเรือง ได้ยื่นหนังสือ
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาญัติของนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชกาจังหวัเชียรย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 มีกำหนด 15 วันนั้น ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบุญเรือง จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ใวันที่ 23 กันยายน 2564เวลา 09.30 น.