พิมพ์
ฮิต: 455

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564  มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองรับรองรายงานการประชุม สมัญสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ก.ย. 64 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ และญัตติเรื่องขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564