นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 13 มกราคม 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 02 มกราคม 2563
จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 63 05 พฤศจิกายน 2562
ซ่อมแซมไฟกิ่งหมู่บ้าน 04 พฤศจิกายน 2562
ส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย 04 พฤศจิกายน 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นร่องเมา ม.1 04 พฤศจิกายน 2562
ทบทวนการฝึกดับเพลิง 24 ตุลาคม 2562
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
ฟิตเนสตำบลบุญเรือง 24 ตุลาคม 2562
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์บริการฟิตเนสตำบลบุญเรือง 16 ตุลาคม 2562
โครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา 19 กันยายน 2562
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุญเรือง 13 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลเกาะยาว 04 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลบุญเรือง 04 กันยายน 2562
โครงการอบรมการทำขนมไทย 29 สิงหาคม 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 15 สิงหาคม 2562
เข้าร่วมอบรม อปพร. ม ราชภัฏเชียงราย 24 กรกฎาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 23 กรกฎาคม 2562
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 18 กรกฎาคม 2562
โครงการ 1อปท. 1 ถนน ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 18 กรกฎาคม 2562
10-7-62 อบรมแผนชุมชน 10 กรกฎาคม 2562
กรรมการตรวจงาน 09 กรกฎาคม 2562
การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 08 กรกฎาคม 2562
ประชุมพนักงาน 5 ก.ค. 62 08 กรกฎาคม 2562
โครงการร้อยใจรักษ์ 28 มิถุนายน 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-6-62 26 มิถุนายน 2562
พ่นหมอกควัน ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62 12 มิถุนายน 2562
้้้ 12 มิถุนายน 2562
โครงการไข้เลือกออก 62 11 มิถุนายน 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลบุญเรือง วัน อังคาร ที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 05 มิถุนายน 2562
กิจกรรมจิตอาสา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 29 พ.ค. 2562 30 พฤษภาคม 2562
ทต.เวียงยอง จ.ลำพูน ดูงาน 16 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมรณรงค์ สภ.ตำบลบุญเรือง 16 พฤษภาคม 2562
การประชุมประชาคมระดับตำบล 62 01 พฤษภาคม 2562
วันเทศบาลประจำปี 62 25 เมษายน 2562
ดำหัวผู้สูงอายุ 2562 11 เมษายน 2562
ตรวจรับงานจ้าง 2-4-62 02 เมษายน 2562
ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังนอกเขตเทศบาล 01 เมษายน 2562
งานบวชประจำปี 2562 01 เมษายน 2562
โครงการบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 01 เมษายน 2562
บัณฑิตน้อย 29-3-62 29 มีนาคม 2562
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองบัวหลวง หมู่1 หมู่ 10 28 มีนาคม 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 27 มีนาคม 2562
สกัดกั้นไฟป่าลุกลาม 20 มีนาคม 2562
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
กิจกรรม ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 21 มกราคม 2562
โครงการปฏิบัติธรรมธุดงควัตร 18 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 12 มกราคม 2562