นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ 09 มกราคม 2562
เร่งแก้ไขเหตุเนื่องจากวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบุญเรือง เหตุเกิดคืนวันที่ 8 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
เร่งแก้ไขเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
สำรวจพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทาง และสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง 03 มกราคม 2562
ทำบุญตลาดเทศบาล 17 ธันวาคม 2561
ประชาคมหมู่บ้าน 27 พฤศจิกายน 2561
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561
เยี่ยมและติดตามอาการ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 ตุลาคม 2561
พัฒนาจุดรับน้ำ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 18 ตุลาคม 2561
สำรวจพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 18 ตุลาคม 2561
ประชาคมระดับตำบล 17 ตุลาคม 2561
กลบดินหัวสะพานร่องเมา ม.1,ม.10 26 กันยายน 2561
อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 20 กันยายน 2561
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 กันยายน 2561
อบรม ต.ป่าสัก 29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 03 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 01 สิงหาคม 2561
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ" 26 กรกฎาคม 2561
โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพ 18 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 13 กรกฎาคม 2561
การประชุมประชาคมระดับตำบล 29 มิถุนายน 2561
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมใจรักษ์สุข 28 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
พ่นหมอกควัน 25 มิถุนายน 2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 18 พฤษภาคม 2561
มหกรรมของกิ๋นลำตำบลบุญเรือง 25 เมษายน 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจรภายในสำนักงาน 25 เมษายน 2561
วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 24 เมษายน 2561
กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2561 13 เมษายน 2561
โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 11 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 23 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ & โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 19 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 มกราคม 2561
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 17 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 13 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 07 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 06 ธันวาคม 2560
การเตรียมการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 04 ธันวาคม 2560
โครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกกันน๊อค ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ กองทุน สปสช.ตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 พฤศจิกายน 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 02 พฤศจิกายน 2560
วันปิยมหาราช ปี พ.ศ.2560 23 ตุลาคม 2560
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 23 ตุลาคม 2560
ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09 ตุลาคม 2560
การประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 03 ตุลาคม 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 02 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายแหลม นาระถี ลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง 30 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน 26 กันยายน 2560