นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 14 กันยายน 2563
ซ้อมแผนป้องกันฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุญเรืองทั้ง 2 แห่ง 02 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสุขาภิบาลอาหาร 63 02 กันยายน 2563
อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 01 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 31 สิงหาคม 2563
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 27 สิงหาคม 2563
ร่วมปลูกต้นไม้ ณ หนองขวาง บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 11 สิงหาคม 2563
แก้ไขและซ่อมแซมระบบประปาตลาดสด 05 สิงหาคม 2563
เก็บ ตัวอย่าง อาหาร ส่งตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด 04 สิงหาคม 2563
ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาล 04 สิงหาคม 2563
โรคหูดับ ข้อมูลปรากฏด้านบน จากบริษัทซีพี เบทาโกร 31 กรกฎาคม 2563
ควบคุมโรคร่วม รพสต.อสม.ทต 29 กรกฎาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กรกฎาคม 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 17 กรกฎาคม 2563
ตัดต้นไม้ ร.ร.ผู้สูงอายุ ต.บุญเรือง 3 วัน 14-15-16 17 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการแผน 17 กรกฎาคม 2563
พ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิด 2019 03 กรกฎาคม 2563
โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 30 มิถุนายน 2563
ประชุมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 29 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาเชื้อโคลฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 29 มิถุนายน 2563
กวดขันวินัยจราจร สวมหมวกกันน๊อค 100%โครงการสวมหมวกนิรภัยทั้งอำเภอเพื่อเธอชาวเชียงของปลอดภัย 29 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 24 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 18 มิถุนายน 2563
ปลูกป่า บริเวณหนองบัว หมู่ 1 ,10 18 มิถุนายน 2563
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2562 17 มิถุนายน 2563
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 17 มิถุนายน 2563
พ่นหมอกควัน 16 มิถุนายน 2563
โครงสร้างพื้นฐาน เทศบัญญัติ ปี 63 12 มิถุนายน 2563
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 09 มิถุนายน 2563
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 08 มิถุนายน 2563
รณรงค์ไข้เลือดออก 2563 05 มิถุนายน 2563
มอบเกียรติบัตรให้พนักงานเทศบาล ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 01 มิถุนายน 2563
มอบเกียรติบัตรให้พนักงานเทศบาล ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 01 มิถุนายน 2563
ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลบุญเรือง 27 พฤษภาคม 2563
ตรวจเยี่ยมผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ราย ซึ่งกักตัว 26 พฤษภาคม 2563
แจกเวชภัณฑ์การแพทย์ฯ ให้ ปชช.ใช้ต้านภัยโควิด-19 26 พฤษภาคม 2563
จุดคัดกรองโรคโควิด -19 ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 พฤษภาคม 2563
ประชุม อปพร. 21 พฤษภาคม 2563
kick off "เมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่" 15 พฤษภาคม 2563
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไข้เลือดออก 13 พฤษภาคม 2563
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 01 พฤษภาคม 2563
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 01 พฤษภาคม 2563
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 2563 29 เมษายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 24 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธุ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่องโรคโคโรนา -19 23 เมษายน 2563
สำรวจและวางแผนสถานการณ์ภัยแล้งตำบลบุญเรือง 22 เมษายน 2563
ประชุมหารือแนวทางบูรณาการช้วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 21 เมษายน 2563
สถานการณ์ภัยแล้งตำบลบุญเรือง 03 มีนาคม 2563
กองช่าง ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในพื่นที่ตำบลบุญเรือง 28 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ 21 กุมภาพันธ์ 2563