tax bannernatioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
co bottom

bn hotline

แบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บุญเรือง
QR code OCSS
สแกน QR Code


คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
สำหรับประชาชน

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน 

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้่อเพิลงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2563

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของเทศบาตำบลบุญเรือง

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2563

ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังและระยะเวลา
การปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

master ict banner

tourish
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทต.บุญเรือง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและคุณสมบัติส่วนบุคคล 18 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ ตำแหน่งที่สรรหา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 12 มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17 กุมภาพันธ์ 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 14 กุมภาพันธ์ 2563
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลบุญเรือง 27 มกราคม 2563
ประชัมพันธ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบีัยความพิการ เริ่ม มกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป 25 ธันวาคม 2562
แผ่นโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธันวาคม 2562
ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ 19 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศฯเกณฑ์การใช้น้ำมัน ปี63 01 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 12 กันยายน 2562
ประกาศฯ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT : LPA) ประจำปี 2562 30 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการขัดแยกขยะ 10 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 01 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน 2562
คำสังเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดใช้ไฟฟ้า 20 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 12 มิถุนายน 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 01 มีนาคม 2562
ประกาศ รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 25 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 25 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เสียภาษี 20 ธันวาคม 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุญเรือง 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561 12 ตุลาคม 2561
กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรประจำตัวประชาชน 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลบุญเรือง 01 ตุลาคม 2561
หนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 14 กันยายน 2561
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 กันยายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใส (ITA) เทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 มิถุนายน 2561
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดแบบประเมิน LPA ประจำปี 2561 29 มีนาคม 2561
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 มกราคม 2561