นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 02 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสียง โดยกำหนดให้ที่บ้านเป็นสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทาง จากพื้นที่เที่ยง (แ๐!าก© (วนลโลกปก©) ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 19 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือกกรรมการกลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ 19 กรกฎาคม 2564
รายงานการแก้ไขปัญหาการสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ม.2 08 กรกฎาคม 2564
แผนผับประสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ (ITA) 05 พฤษภาคม 2564
ระบบแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีฯ / สมาชิก เทศบาลฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 22 มีนาคม 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 02 มีนาคม 2564
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. / สมาชิก อบจ. 07 ธันวาคม 2563
คะแนนความพึงพอใจจากการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด 07 ตุลาคม 2563
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2563 28 กันยายน 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 สิงหาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 17 สิงหาคม 2563
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง ให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน 11 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 กรกฎาคม 2563
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 01 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 01 เมษายน 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและคุณสมบัติส่วนบุคคล 18 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ ตำแหน่งที่สรรหา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 12 มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17 กุมภาพันธ์ 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง 17 กุมภาพันธ์ 2563
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลบุญเรือง 27 มกราคม 2563
ประชัมพันธ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบีัยความพิการ เริ่ม มกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป 25 ธันวาคม 2562
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 20 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ กลุ่นสุกรและระงับการเลี้ยงสุกร 19 ธันวาคม 2562
แผ่นโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธันวาคม 2562
ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ 19 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศฯเกณฑ์การใช้น้ำมัน ปี63 01 ตุลาคม 2562
ประกาศฯ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการขัดแยกขยะ 10 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการสำรวจแหล่งน้ำเสียภายในชุมชน ประจำปี 2562 08 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 01 กรกฎาคม 2562
คำสังเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 12 มิถุนายน 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 01 มีนาคม 2562
ประกาศ รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 25 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 25 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เสียภาษี 20 ธันวาคม 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุญเรือง 26 พฤศจิกายน 2561