anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2563 28 กันยายน 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 สิงหาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 17 สิงหาคม 2563
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 กรกฎาคม 2563
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 01 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 01 เมษายน 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและคุณสมบัติส่วนบุคคล 18 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ ตำแหน่งที่สรรหา ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 12 มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17 กุมภาพันธ์ 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง 17 กุมภาพันธ์ 2563
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลบุญเรือง 27 มกราคม 2563
ประชัมพันธ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบีัยความพิการ เริ่ม มกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป 25 ธันวาคม 2562
แผ่นโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธันวาคม 2562
ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ 19 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศฯเกณฑ์การใช้น้ำมัน ปี63 01 ตุลาคม 2562
คะแนนความพึงพอใจจากการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด 30 กันยายน 2562
ประกาศฯ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการขัดแยกขยะ 10 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการสำรวจแหล่งน้ำเสียภายในชุมชน ประจำปี 2562 08 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 01 กรกฎาคม 2562
คำสังเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 12 มิถุนายน 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 01 มีนาคม 2562
ประกาศ รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 25 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 25 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เสียภาษี 20 ธันวาคม 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุญเรือง 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561 12 ตุลาคม 2561
กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรประจำตัวประชาชน 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลบุญเรือง 01 ตุลาคม 2561
หนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 กันยายน 2561