พิมพ์
ฮิต: 19470

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. - อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2559

อปท : เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย