พิมพ์
ฮิต: 4846

สรปITA60

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมอบหมายให้ สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ได้ส่งสรุปผลการประเมินฯ เทศบาลตำบลบุญเรือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้รับคะแนน 94.50 อยู่ในระดับ สูงมาก  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้