พิมพ์
ฮิต: 3464

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ)


2
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 2 ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา)


3
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 3 ด้านบริหารการเงินการคลัง)


4
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ)


5
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 5 ด้านธรรมมาภิบาล)