พิมพ์
ฮิต: 3411

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1 ด้านบริหารจัดการ

2ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

3 ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง

4  ด้านการบริหารสาธารณะ

5ด้านธรรมมาภิบาล

เพิ่มเติม ด้าน นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น