โครงสรางกองสาสข 1600x1200 

กองสาธารณสุข

               กองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

               โครงสร้างภายใน ประกอบด้วย
                - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
                          - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                          - งานรักษาความสะอาด
                - งานธุรการ
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                - งานสัตว์แพทย์