นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย สุชานาถ 86
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เขียนโดย สุชานาถ 111
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย สุชานาถ 100
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เขียนโดย สุชานาถ 157
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุชานาถ 148
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุชานาถ 132
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เขียนโดย สุชานาถ 143
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุชานาถ 148
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุชานาถ 146
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุชานาถ 136
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เขียนโดย สุชานาถ 146
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุชานาถ 149
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุชานาถ 138
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุชานาถ 114
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 599
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 542
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 506
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 512
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 516
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุชานาถ 151
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 540
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 535
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 520
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 516
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 498
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 418
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 413
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 405
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 406
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย เทศบาลบุญเรือง 436